Thông Tin

Tôn Quyền, từ là Trọng Mưu, bạn tạo nên của cơ quan ban ngành Đông Ngô. Ông thừa kế quyền kiểm soát đất Giang Đông trường đoản cú tay huynh trưởng Tôn Sách. Sau thuộc Lưu Bị tùy chỉnh cấu hình Liên minc Tôn Lưu vượt mặt vạn đại quân Tào Tháo


Cai trị thiên hạ

Gây cho phương châm tất cả sinch lực phải chăng duy nhất và địch vào phạm vi lớn nhất định 4 lần Mưa Kiếm, khiến tổng 192% gần kề thương thơm pháp thuật, kỹ năng này thêm 30% bạo kích

Minc kiếm

Gây sát thương pháp thuật bởi 320% tấn công cho phương châm có nộ khí tối đa với giảm 10% phòng thủ của phương châm, gia hạn 6 giây.

Hồng liên kiếm

Gây cho toàn cục địch cạnh bên thương thơm pháp thuật bởi 148% tấn công, đồng thời định thân 2 giây

Kích Duyên

*
*
*
*
*
*
*
*
*

Chu Du - Tôn Sách - Tôn Kiên - Thái Sử Từ - Cam Ninh - Lục Tốn - Chu Thái - Lữ Mông - Lỗ Túc - Tiểu Kiều

*
*

Bạch Hổ Ấn - Vô Tự Thiên Thư

*

Bảo Vật Đánh Xa - Triều Phượng Đồ

Hợp Kích Kỹ

*
*

Tôn Quyền vs Lục tốn

Vô Hạn Ngự Kiếm: Gây đến phương châm có sinch lực thấp nhất cùng địch vào phạm vi lớn nhất định 4 lần Mưa Kiếm, khiến tổng 232% cạnh bên thương thơm pháp thuật, khả năng này thêm 30% bạo kích