Ưu điểm của Gói Fnội dung VIP Point so với gói tải bằng tiền khía cạnh.

Mua Point có lợi là gửi trực tiếp vào download khoản FshareDùng VIP..

Bạn đang xem: Bán điểm fshare

ngày như thế nào thì thay đổi Point ngày đó, không có hạn thực hiện. Được download 100GB / ngày (tức nhiều hơn thế nữa trăng tròn GB so thông thường)
50.000₫ 25.000₫","sku":"FSHARE-25","variation_description":"

Gu00f3i VIP25 su1ebd u0111u1ed5i u0111u01b0u1ee3c 10 lu1ea7n VIP.. (mu1ed7i lu1ea7n 24h) ","variation_id":322,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A"},"attributes":"attribute_chon-goi-fshare-vip":"VIP50","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":50000,"display_regular_price":125000,"image":"title":"FshareVIP50","caption":"","url":"https://anhdvcửa hàng.com/wp-content/uploads/2020/11/FshareVIP50.jpg","alt":"Gu00f3i Fchia sẻ VIP50","src":"https://i1.wp.com/anhdvsiêu thị.com/wp-content/uploads/2020/11/FshareVIP50.jpg?fit=500%2C500&ssl=1","srcset":"https://i1.wp.com/hoiquanzen.com/wp-content/uploads/2020/11/FshareVIP50.jpg?w=500&ssl=1 500w, https://i1.wp.com/hoiquanzen.com/wp-content/uploads/2020/11/FshareVIP50.jpg?resize=400%2C400&ssl=1 400w, https://i1.wp.com/anhdvcửa hàng.com/wp-content/uploads/2020/11/FshareVIP50.jpg?resize=280%2C280&ssl=1 280w, https://i1.wp.com/anhdvsiêu thị.com/wp-content/uploads/2020/11/FshareVIP50.jpg?resize=100%2C100&ssl=1 100w","sizes":"(max-width: 500px) 100vw, 500px","full_src":"https://i1.wp.com/anhdvsiêu thị.com/wp-content/uploads/2020/11/FshareVIP50.jpg?fit=500%2C500&ssl=1","full_src_w":500,"full_src_h":500,"gallery_thumbnail_src":"https://i1.wp.com/anhdvsiêu thị.com/wp-content/uploads/2020/11/FshareVIP50.jpg?fit=100%2C100&ssl=1","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://i1.wp.com/anhdvcửa hàng.com/wp-content/uploads/2020/11/FshareVIP50.jpg?resize=247%2C296&ssl=1","thumb_src_w":247,"thumb_src_h":296,"src_w":500,"src_h":500,"image_id":372,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":true,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"125.000₫ 50.000₫","sku":"FSHARE-50","variation_description":"Gu00f3i VIP50 su1ebd u0111u1ed5i u0111u01b0u1ee3c 25 lu1ea7n VIPhường. (mu1ed7i lu1ea7n 24h) ","variation_id":323,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_chon-goi-fshare-vip":"VIP100","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":100000,"display_regular_price":275000,"image":"title":"FshareVIP100","caption":"","url":"https://hoiquanzen.com/wp-content/uploads/2020/11/FshareVIP100.jpg","alt":"Gu00f3i Fnói qua VIP100","src":"https://i2.wp.com/hoiquanzen.com/wp-content/uploads/2020/11/FshareVIP100.jpg?fit=500%2C500&ssl=1","srcset":"https://i2.wp.com/hoiquanzen.com/wp-content/uploads/2020/11/FshareVIP100.jpg?w=500&ssl=1 500w, https://i2.wp.com/anhdvsiêu thị.com/wp-content/uploads/2020/11/FshareVIP100.jpg?resize=400%2C400&ssl=1 400w, https://i2.wp.com/anhdvsiêu thị.com/wp-content/uploads/2020/11/FshareVIP100.jpg?resize=280%2C280&ssl=1 280w, https://i2.wp.com/hoiquanzen.com/wp-content/uploads/2020/11/FshareVIP100.jpg?resize=100%2C100&ssl=1 100w","sizes":"(max-width: 500px) 100vw, 500px","full_src":"https://i2.wp.com/hoiquanzen.com/wp-content/uploads/2020/11/FshareVIP100.jpg?fit=500%2C500&ssl=1","full_src_w":500,"full_src_h":500,"gallery_thumbnail_src":"https://i2.wp.com/anhdvsiêu thị.com/wp-content/uploads/2020/11/FshareVIP100.jpg?fit=100%2C100&ssl=1","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://i2.wp.com/hoiquanzen.com/wp-content/uploads/2020/11/FshareVIP100.jpg?resize=247%2C296&ssl=1","thumb_src_w":247,"thumb_src_h":296,"src_w":500,"src_h":500,"image_id":373,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":true,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"275.000₫ 100.000₫","sku":"FSHARE-100","variation_description":"Gu00f3i VIP100 su1ebd u0111u1ed5i u0111u01b0u1ee3c 55 lu1ea7n VIPhường (mu1ed7i lu1ea7n 24h) ","variation_id":324,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_chon-goi-fshare-vip":"VIP200","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":200000,"display_regular_price":550000,"image":"title":"FshareVIP200","caption":"","url":"https://hoiquanzen.com/wp-content/uploads/2020/11/FshareVIP200.jpg","alt":"Gu00f3i Fnói qua VIP200","src":"https://i0.wp.com/hoiquanzen.com/wp-content/uploads/2020/11/FshareVIP200.jpg?fit=500%2C500&ssl=1","srcset":"https://i0.wp.com/anhdvcửa hàng.com/wp-content/uploads/2020/11/FshareVIP200.jpg?w=500&ssl=1 500w, https://i0.wp.com/hoiquanzen.com/wp-content/uploads/2020/11/FshareVIP200.jpg?resize=400%2C400&ssl=1 400w, https://i0.wp.com/anhdvsiêu thị.com/wp-content/uploads/2020/11/FshareVIP200.jpg?resize=280%2C280&ssl=1 280w, https://i0.wp.com/hoiquanzen.com/wp-content/uploads/2020/11/FshareVIP200.jpg?resize=100%2C100&ssl=1 100w","sizes":"(max-width: 500px) 100vw, 500px","full_src":"https://i0.wp.com/hoiquanzen.com/wp-content/uploads/2020/11/FshareVIP200.jpg?fit=500%2C500&ssl=1","full_src_w":500,"full_src_h":500,"gallery_thumbnail_src":"https://i0.wp.com/anhdvcửa hàng.com/wp-content/uploads/2020/11/FshareVIP200.jpg?fit=100%2C100&ssl=1","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://i0.wp.com/hoiquanzen.com/wp-content/uploads/2020/11/FshareVIP200.jpg?resize=247%2C296&ssl=1","thumb_src_w":247,"thumb_src_h":296,"src_w":500,"src_h":500,"image_id":374,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":true,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"550.000₫ 200.000₫","sku":"FSHARE-200","variation_description":"Gu00f3i VIP200 su1ebd u0111u1ed5i u0111u01b0u1ee3c 110 lu1ea7n VIP (mu1ed7i lu1ea7n 24h) ","variation_id":325,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_chon-goi-fshare-vip":"VIP300","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":300000,"display_regular_price":875000,"image":"title":"tai-khoan-Fshare-Vip-Point-Anhdv-Shop","caption":"","url":"https://hoiquanzen.com/wp-content/uploads/2020/11/tai-khoan-Fshare-Vip-Point-Anhdv-Shop.jpg","alt":"Tu00e0i khou1ea3n Fshare VIPhường Point Anhdv Shop","src":"https://i2.wp.com/anhdvcửa hàng.com/wp-content/uploads/2020/11/tai-khoan-Fshare-Vip-Point-Anhdv-Shop.jpg?fit=500%2C500&ssl=1","srcset":"https://i2.wp.com/anhdvsiêu thị.com/wp-content/uploads/2020/11/tai-khoan-Fshare-Vip-Point-Anhdv-Shop.jpg?w=500&ssl=1 500w, https://i2.wp.com/anhdvcửa hàng.com/wp-content/uploads/2020/11/tai-khoan-Fshare-Vip-Point-Anhdv-Shop.jpg?resize=400%2C400&ssl=1 400w, https://i2.wp.com/anhdvcửa hàng.com/wp-content/uploads/2020/11/tai-khoan-Fshare-Vip-Point-Anhdv-Shop.jpg?resize=280%2C280&ssl=1 280w, https://i2.wp.com/anhdvcửa hàng.com/wp-content/uploads/2020/11/tai-khoan-Fshare-Vip-Point-Anhdv-Shop.jpg?resize=100%2C100&ssl=1 100w","sizes":"(max-width: 500px) 100vw, 500px","full_src":"https://i2.wp.com/anhdvcửa hàng.com/wp-content/uploads/2020/11/tai-khoan-Fshare-Vip-Point-Anhdv-Shop.jpg?fit=500%2C500&ssl=1","full_src_w":500,"full_src_h":500,"gallery_thumbnail_src":"https://i2.wp.com/anhdvsiêu thị.com/wp-content/uploads/2020/11/tai-khoan-Fshare-Vip-Point-Anhdv-Shop.jpg?fit=100%2C100&ssl=1","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://i2.wp.com/anhdvcửa hàng.com/wp-content/uploads/2020/11/tai-khoan-Fshare-Vip-Point-Anhdv-Shop.jpg?resize=247%2C296&ssl=1","thumb_src_w":247,"thumb_src_h":296,"src_w":500,"src_h":500,"image_id":365,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"875.000₫ 300.000₫","sku":"FSHARE-300","variation_description":"Gu00f3i VIP300 su1ebd u0111u1ed5i u0111u01b0u1ee3c 175 lu1ea7n VIPhường (mu1ed7i lu1ea7n 24h) ","variation_id":4332,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_chon-goi-fshare-vip":"VIP500","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":500000,"display_regular_price":1500000,"image":"title":"tai-khoan-Fshare-Vip-Point-Anhdv-Shop","caption":"","url":"https://anhdvsiêu thị.com/wp-content/uploads/2020/11/tai-khoan-Fshare-Vip-Point-Anhdv-Shop.jpg","alt":"Tu00e0i khou1ea3n Fgiới thiệu VIP.

Xem thêm: Làm Thêm Wowy

Point Anhdv Shop","src":"https://i2.wp.com/anhdvcửa hàng.com/wp-content/uploads/2020/11/tai-khoan-Fshare-Vip-Point-Anhdv-Shop.jpg?fit=500%2C500&ssl=1","srcset":"https://i2.wp.com/anhdvsiêu thị.com/wp-content/uploads/2020/11/tai-khoan-Fshare-Vip-Point-Anhdv-Shop.jpg?w=500&ssl=1 500w, https://i2.wp.com/anhdvsiêu thị.com/wp-content/uploads/2020/11/tai-khoan-Fshare-Vip-Point-Anhdv-Shop.jpg?resize=400%2C400&ssl=1 400w, https://i2.wp.com/anhdvsiêu thị.com/wp-content/uploads/2020/11/tai-khoan-Fshare-Vip-Point-Anhdv-Shop.jpg?resize=280%2C280&ssl=1 280w, https://i2.wp.com/anhdvsiêu thị.com/wp-content/uploads/2020/11/tai-khoan-Fshare-Vip-Point-Anhdv-Shop.jpg?resize=100%2C100&ssl=1 100w","sizes":"(max-width: 500px) 100vw, 500px","full_src":"https://i2.wp.com/hoiquanzen.com/wp-content/uploads/2020/11/tai-khoan-Fshare-Vip-Point-Anhdv-Shop.jpg?fit=500%2C500&ssl=1","full_src_w":500,"full_src_h":500,"gallery_thumbnail_src":"https://i2.wp.com/anhdvcửa hàng.com/wp-content/uploads/2020/11/tai-khoan-Fshare-Vip-Point-Anhdv-Shop.jpg?fit=100%2C100&ssl=1","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://i2.wp.com/anhdvcửa hàng.com/wp-content/uploads/2020/11/tai-khoan-Fshare-Vip-Point-Anhdv-Shop.jpg?resize=247%2C296&ssl=1","thumb_src_w":247,"thumb_src_h":296,"src_w":500,"src_h":500,"image_id":365,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"1.500.000₫ 500.000₫","sku":"FSHARE-500","variation_description":"Gu00f3i VIP500 su1ebd u0111u1ed5i u0111u01b0u1ee3c 300 lu1ea7n VIP.. (mu1ed7i lu1ea7n 24h) ","variation_id":4331,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A">">
Chọn Gói Fgiới thiệu VIPChọn một tùy chọnVIP25VIP50VIP100VIP200VIP300VIP500Xóa