Home»Gifted - Talented Tests » Grades 10-12 » Toefl » Toeic » University Entrance Exam» Blame Và Cách Dùng
*
Tiếp theo siêng đề Luyện Thi Đại Học, Tôi trình bày tiếp phương pháp cần sử dụng "Blame". Phần này sẽ không phần nhiều giành riêng cho chúng ta luyện thi Đại Học mà lại nó còn bổ ích mang đến đa số bạn luyện thi Học Sinh Giỏi, thi Toefl, tuyệt thi Toeic.

Bạn đang xem: Blame đi với giới từ gì

Blame (for)(v)/ bleɪm / - to think or say thatsomebody/something is responsible for something badẻo đó/mẫu gì đấy về một việclàm cho không đúng trái.
Blame
(n)/ bleɪm / - responsibility for amistakeor for something bad: Chịu trách nát nhiệm chomột tội tình như thế nào đó.
+ blamesomebody/something (for something)
: đỗ lỗi mang lại ai đó/mẫu gì đấy về vấn đề gì đó, nguyên nhân gây nên.
Ex: She doesn"t blame anyone for her father"s death: Côta ko đỗ lỗi mang đến bất cứ ai về chết choc của cha cô ta.
Ex: Police are blaming the accident ondangerous driving: Chình ảnh giáp nhận định rằng vụ tai nạn ngoài ý muốn kia là do láixe cộ ẩu.
+ Don"tblame me(informal) ~used to advise somebody not khổng lồ dosomething, when you think they will bởi vì it despite your advice.
Ex:hotline her if you like, but don"t blameme if she"s angry. Thích thì cứ gọi đi, nó nhưng giận thì chớ bao gồm trách tớ nhé.
+ I don"t blame you/her, etc. (for doing something) (informal) ~usedto lớn say that you think that what somebody did was reasonable và the right thingto bởi.
Ex:‘I just slammed the phone down when hesaid that.’ ‘I don"t blame you!’ Tôi đập điện thoại thông minh xuống bàn lúc nghe hắn nóihắn ko trách tôi.
Ex: Ifyou đại bại your job, you"ll only have sầu yourself khổng lồ blame. Nếu chúng ta mất Việc thì tựtrách bản thân bản thân thôi.
+ Put/lay/pin/place the blame (for something) onsomebody ~ blame someone, especially forsomething that is not their fault: đỗ thừa tội cho người khác.
BLAME: If someone causes somethingbad, you can say that it is their fault or that they are to lớn blame.
FAULT: Use “fault” khổng lồ mean somethingthat is wrong with a machine or a system, or something that you could criticizeabout a person or thing.
MISTAKE: Use “mistake” lớn mean somethingthat is wrong in someone’s grammar, spelling, calculations, decisions etc.

Xem thêm: Lời Bài Hát Rồi Người Thương Cũng Hóa Người Dưng Lyric, Rồi Người Thương Cũng Hóa Người Dưng


Love to lớn hear what you think!
*

Posted byYêu Tiếng Anh
*

Loading...
*

Post a Comment♥ You are highly recommended khổng lồ use Google or Facebook accounts lớn jot a few comments down if you have sầu any further questions or concerns. Don't forget khổng lồ kiểm tra on "Notify me" at the bottom-right corner of the comment box to keep tracking your phản hồi replies. ♥ Share to lớn be shared - if you want khổng lồ mô tả any of your own thoughts lớn this blog's readers, please don't hesitate khổng lồ reach me here. Many Thanks!Have sầu a good one!


*


*