Câu 1: Viết chương trình giải hệ 2 pmùi hương trình số 1, với a, b, c, d, e, f, là các thông số thực nhập lệ trường đoản cú bàn phím. Thông báo tác dụng ra màn hình.

Bạn đang xem: Chương trình pascal lớp 11

Câu 2: Viết chương trình giải pmùi hương trình bậc hai: ax2 + bx + c = 0, cùng với a, b, c là những thông số thực nhtràn lên trường đoản cú keyboard.

Câu 3: Nhập vào một hàng n số ngẫu nhiên tự keyboard. Tìm giá trị lớn số 1 cùng nhỏ tốt nhất của dãy số đó. In kết quả tìm kiếm được ra screen thuộc vị trí của các giá trị max, min trong hàng số.

Xem thêm: Bị Cô Giáo Phạt Ôm Hôn Vì Đánh Nhau, Cô Giáo Trẻ Xinh Đẹp Phạt Học Trò

Câu 4: Viết công tác nhập lệ ma trận thực Anxm . Sau kia tìm kiếm quý hiếm lớn số 1, quý giá nhỏ tuyệt nhất của ma trận này. In ma trận cùng kết quả tìm được ra màn hình.

 


*
3 trang
*
minh_thuy
*
*
8643
*
18Download
Quý khách hàng vẫn coi tư liệu "Một số bài bác tập Pascal lớp 11", để cài đặt tài liệu cội về lắp thêm bạn clichồng vào nút ít DOWNLOAD sống trên

Một số bài xích tập Pascal lớp 11Câu 1: Viết chương trình giải hệ 2 pmùi hương trình số 1, cùng với a, b, c, d, e, f, là những hệ số thực nhập vào từ bỏ keyboard. Thông báo công dụng ra màn hình hiển thị.Câu 2: Viết công tác giải phương trình bậc hai: ax2 + bx + c = 0, cùng với a, b, c là các hệ số thực nhtràn lên tự keyboard.Câu 3: Nhập vào trong 1 dãy n số ngẫu nhiên tự bàn phím. Tìm quý giá lớn số 1 cùng bé dại độc nhất của hàng số đó. In kết quả kiếm được ra màn hình hiển thị thuộc vị trí của các cực hiếm max, min vào hàng số.Câu 4: Viết công tác nhập vào ma trận thực Anxm . Sau kia tra cứu giá trị lớn nhất, quý hiếm bé dại nhất của ma trận này. In ma trận thuộc công dụng kiếm được ra màn hình.Hướng dẫn giải bài tập1. Giải hệ bậc nhất 2 ẩn:PHP:HE 2 PHUONG TRINH BAC NHATuses crt;var a,b,c,d,e,f,DD,Dx,Dy:real;BEGINclrscr;Writeln("Nhap he so a, b, c: "); readln(a,b,c);Writeln("Nhap he so d, e, f: "); readln(d,e,f);DD:=a*e-d*b;Dx:=c*e-f*b;Dy:=a*f-d*c;IF DD0 thenwriteln("HPT co nghiem duy nhat: x=",Dx/DD:5:2," va y=",Dy/DD:5:2);IF DD=0 thenBeginIF (Dx0) or (Dy0) then writeln("HPT vo nghiem :(");IF (Dx=0) and (Dy=0) then writeln("HPT vo so nghiem :))");End;readln;END.2. Giải PT bậc 2:PHP:Giai phuong trinh bac 2uses crt;var a,b,c,delta:real;BEGINclrscr;repeatwrite("Nhap a, b, c:"); readln(a,b,c);Until (a0) or (b0) or (c0);IF a=0 thenIF b0 then writeln("Phuong trinh co nghiem duy nhat: x= ",-c/b:6:3)else write("Phuong trinh vo nghiem!!!")ELSEBegin DELTA:=b*b-4*a*c;If delta=0 then write("Phuong trinh co nghiem kep: x=",-b/a:6:3);IF delta>0 thenbegin writeln("Phuong trinh co 2 nghiem phan biet: ");writeln("X1= ",(-b+sqrt(delta))/2/a:6:3);writeln("X2= ",(-b-sqrt(delta))/2/a:6:3);end;If deltamax then max:=a;IF amax then max:=a;IF a