906

Fall Engagement Photos, Mountain Engagement Photos, Knoxville Wedding Photographers
Một người hỏi Đức Phật: Tôi muốn hạnh phúc. [##]Đức Phật nói: Trước tiên, loại bỏ cái ‘tôi’, đấy là tự ngã, sau đó loại bỏ ‘muốn’, đó là tham dục. Bây giờ thấy không, ngươi chỉ còn ‘hạnh phúc’.