Month: September 2019

619

Chúng ta không có quyền hưởng thụ hạnh phúc mà không tạo ra nó, không

939

Người đàn ông thành công là người kiếm được nhiều tiền hơn vợ mình có

1201

Con người chấp nhận một mức độ thất vọng mà mình có thể chịu đựng

416

Nhưng hạnh phúc còn là gì ngoài sự hài hòa giản đơn giữa một người