972

Những người có tình chưa chắc đã lấy nhau, chỉ những người có duyên mới

648

Con người chấp nhận một mức độ thất vọng mà mình có thể chịu đựng