710

Được dõi theo người mình yêu, được biết rằng trong tim người ấy có chỗ

180

Hạnh phúc đến quá sớm làm con người què cụt. Tôi không hối tiếc đã

529

Trong hành trình tìm kiếm tình yêu, hạnh phúc chỉ đến với những ai biết