906

Một người hỏi Đức Phật: Tôi muốn hạnh phúc. [##]Đức Phật nói: Trước tiên, loại