625

Có ba người bạn trung thành: một người vợ tấm cám, một con chó nuôi

507

Tôi bỏ ra không biết bao nhiêu thời gian, năng lượng và tiền bạc trong