It handles 26,900 pphpd during the peak hour a capacity second only to the TransMilenio BRT system in Bogota.

Bạn đang xem: Giờ thấp điểm tiếng anh là gì


Number of subscribers, peak hour Điện thoại tư vấn rate, nature of serhoiquanzen.comces, geographical preferences are some of the factors which impact the configuration.
Số các thuê bao, tỉ lệ thành phần cuộc call giờ đồng hồ cao điểm, các hình thức, ưu tiên về mặt địa lý là một vài trong số yếu tố tác động câu hỏi cấu hình.
Trains run every 4~5 minutes during rush hours và every 7~8 minutes during off peak hours between Wangsimni & Jukjeon.
Tàu chạy trong khoảng 4~5 phút vào giờ cao điểm & 7~8 phút ít vào khung giờ không giống ở giữa đoạn Wangsimni với Jukjeon.
Some cities are seeking khổng lồ reduce street light power consumption by dimming lights during off-peak hours or switching to lớn LED lamps.
Một số thị thành đã kiếm tìm bí quyết sút mức tiêu thú năng lượng điện năng bởi đèn mờ trong tiếng cao điểm hoặc gửi sang LED.
From 2010, when 51 trains were in serhoiquanzen.comce, the line had a peak-hour capathành phố of 11,675 passengers per hour in each direction.
Từ năm 2010, lúc 51 đoàn tàu sẽ chuyển động, tuyến này còn có sức sở hữu giờ cao điểm là 11.675 hành khách mỗi giờ đồng hồ theo từng hướng.
At the micro-level, a cellular serhoiquanzen.comce prohoiquanzen.comder may prohoiquanzen.comde không tính tiền night và weekover use in order to reduce dem& during peak hours.
Tại Lever hoiquanzen.com tế bào, đơn vị hỗ trợ hình thức dịch vụ di động cầm tay rất có thể cung ứng sử dụng miễn giá thành vào đêm tối cùng vào cuối tuần để giảm nhu yếu vào giờ đồng hồ cao điểm.
In January năm trước, over 67 million people played League of Legends per month, 27 million per day, & over 7.5 million concurrently during peak hours.
Đến mon một năm 2014, có 67 triệu người đùa Liên Minh Huyền Thoại hàng tháng, 27 triệu con người hằng ngày, cùng hơn 7,5 triệu con người đồng thời trong số những thời điểm cao nhất.
For example, if you notice you’re reaching your budget partway through peak hours, consider increasing the budget a little bit to see if your ads maintain high performance.
Ví dụ: nếu như khách hàng nhận ra có lúc đã chiếm lĩnh mang lại chi phí trong những tiếng cao điểm, hãy lưu ý đến hoiquanzen.comệc tăng nguồn lực vốn một ít để xem liệu lăng xê của doanh nghiệp có duy trì công suất cao hay là không.
However, Yamanote Line trains continued to periodically use the Keihin-Tōhoku tracks, particularly on holidays và during off-peak hours, until rapid serhoiquanzen.comce trains were introduced on the Keihin-Tōhoku Line in 1988.
Tuy nhiên, các tàu của Tuyến, Yamanote vẫn chu trình thực hiện mặt đường ray của Tuyến Keihin-Tōhoku, quan trọng vào các ngày ngủ cùng giờ phải chăng điểm, cho đến khi hình thức tốc hành được gửi vào chuyển động bên trên Tuyến Keihin-Tōhoku năm 1988.
Red Line trains run every 7 minutes off-peak (averaging 8.5 trains per hour), with a minimum headway of 3 minutes 45 seconds (16 trains per hour) during peak hours, with 44 trainsets in serhoiquanzen.comce.
Các chuyến tàu Red Line chạy trung bình 7 phút/chuyến (vừa đủ 8,5 chuyến/giờ), với số tàu vừa đủ 3 phút 45 giây/tàu (16 chuyến tàu từng giờ) trong giờ cao điểm với gồm 44 đoàn tàu đang Ship hàng.
Furthermore, the government has mix up a "Traffic Zone" covering the thành phố center during peak traffic hours.
bên cạnh đó, chính phủ nước nhà đã tùy chỉnh một "Khu vực giao thông" bao gồm trung thật tâm phố trong giờ đồng hồ cao điểm.
Chúng ta rất có thể lập kỷ lục new về số giờ, số bạn công bố và đi đầu bổ trợ hồi tháng tám không?
Many smart grid bandwidth upgrades are paid for by over-prohoiquanzen.comsioning khổng lồ also support consumer serhoiquanzen.comces, và subsidizing the communications with energy-related serhoiquanzen.comces or subsidizing the energy-related serhoiquanzen.comces, such as higher rates during peak hours, with communications.
hầu hết tăng cấp đường dẫn màng lưới tuyệt vời đã được tkhô giòn tân oán bởi vì quá cung cũng nhằm cung cấp những hình thức chi tiêu và sử dụng, cùng trợ cấp các thông báo liên hệ với những hình thức dịch vụ tích điện có tương quan hoặc trợ cấp cho cho các các dịch vụ năng lượng liên quan, ví dụ như phần trăm cao hơn trong tiếng cao điểm, cùng với ban bố liên hệ.
Their effort, along with that of all other Kingdom proclaimers, resulted in new peaks in hours, magazine placements, và return hoiquanzen.comsits.
Sự cố gắng của họ với tất cả những người dân ra mắt về Nước Trời, mang về công dụng là số giờ, số tạp chí phân phân phát, hoiquanzen.comếng thăm lại, đã đoạt mang lại du lịch.
Venezuela: The hard work of 62,074 publishers during April resulted in new peaks in hours, return hoiquanzen.comsits, & home page Bible studies.
Venezuela: Công nặng nề của 62.074 bạn tuim bố trong tháng 4 vẫn đem lại kết quả này là gồm có nút tối đa new về số giờ rao giảng, hoiquanzen.comếng thăm lại với học hỏi Kinh-thánh tận nhà.
Ngày 12 mon 8 năm 2014: Hành khách trên một quãng Red Line của tàu năng lượng điện ngầm Dubai bị mắc kẹt sau khi tàu hỏa (số 5075) giới hạn thân các ga Al Karama với Al Jafiliya vào tiếng cao điểm sau đó 1 giờ nghệ thuật vào thời gian 7 tiếng buổi tối.
The RTA operates 27 trains in the morning peak hours & 29 trains in the evening peak hours with the interval between train serhoiquanzen.comces ranging from 6 to lớn 8 minutes in the morning peak period, & from 5 to 6 minutes in the evening peak period.
RTA vận động 27 chuyến tàu vào giờ đồng hồ cao điểm buổi sớm với 29 chuyến tàu vào giờ đồng hồ cao điểm đêm tối với khoảng thời hạn thân những chuyến tàu kéo dài từ 6 mang đến 8 phút ít vào giai đoạn du lịch buổi sớm và tự 5 cho 6 phút ít vào thời gian du lịch đêm hôm.
The water cấp độ in the tower typically falls during the peak usage hours of the day, và then a pump fills it back up during the night.
Mực nước trong tháp thường xuyên xuống rẻ vào các giờ cao điểm trong thời gian ngày, và sau đó những trang bị bơm vẫn bơm đầy này lại lên trong tối.
With an advance forecast of dem& & pricing flexibility, buyers will self-sort based on their price sensitihoiquanzen.comty (using more power in off-peak hours or going to lớn the theater mid-week), their demvà sensitihoiquanzen.comty (must have sầu the higher cost early morning flight or must go to lớn the Saturday night opera) or their time of purchase (usually paying a premium for booking late).
Với dự đoán trước về yêu cầu với tính linch hoạt về giá bán, người mua sẽ từ bỏ phân loại dựa vào mức độ nhạy bén về giá chỉ của họ (sử dụng những năng lượng hơn vào giờ đồng hồ cao điểm hoặc cho rạp vào thân tuần), độ nhạy cảm yêu cầu của mình (nên gồm chi phí cao hơn vào sáng sớm chuyến cất cánh hoặc bắt buộc cho trời tối máy bảy) hoặc thời hạn mua sắm chọn lựa của họ (thường trả mức giá bảo hiểm đến hoiquanzen.comệc đặt vé muộn).
Worldwide, the daily average number of food orders at an outlet is 250, with most occurring within a two-hour peak-period.

Xem thêm: Trouble Starting Quadro 2000M In Hig, Nvidia Quadro 2000M Specs


Trên trái đất, con số đơn đặt hàng mức độ vừa phải tại một cửa hàng KFC là 250, phần đông diễn ra vào giờ cao điểm.