Đọc truyện: Mặc thiếu gia anh đã trở nên bắt - Mộ Thiển - tác giả: Cá Koi

Thể loại: Ngôn tình, ngược, lãng mạn

Tình trạng: Đang ra

Chương thơm truyện new cập nhật

Chương thơm 45. Theo Đuổi Tôi À
Chương 44 Chuẩn Bị Plỗi Vấn
Chương 43: Bảo Vệ Cô Ấy
Chương 42: Muốn Được Ôm Vào Lòng
Cmùi hương 41: CÔ LÀ LOÀI DÃ THÚ
Chương thơm 40: SAO ANH LẠI Ở ĐÂY?
Chương thơm 39 Không Có Bất Cứ Tình Cảm Nào
Chương 38: Anh Vốn Không Hiểu Tôi

Truyện tuyệt sẽ hot


*

Nội dung truyện: Con trai của người mẹ nuôi bị bệnh nguy kịch đề xuất chi phí điều trị, Mộ Thiển bị chị em nuôi nghiền buộc dưng trước tiên cho những người bọn ông cô không thể thân quen biết. Trớ trêu cố gắng, mái ấm gia đình chị em nuôi nhận thấy tiền thì rũ quăng quật cô, còn cô lại phát hiện tại tôi đã có thai, nhỏ của tín đồ lũ ông xa lạ kia.

Mời chúng ta hiểu truyện cùng cảm nhận:

Danh sách cmùi hương truyện "Mặc thiếu thốn gia, anh đã trở nên bắt":

Cmùi hương 1Chương thơm 2Cmùi hương 3Cmùi hương 4Chương 5
Chương 6Chương thơm 7Chương thơm 8Cmùi hương 9Chương 10
Chương 11Chương thơm 12Chương 13Cmùi hương 14Chương 15
Cmùi hương 16Cmùi hương 17Chương thơm 18Cmùi hương 19Cmùi hương 20
Cmùi hương 21Chương 22Cmùi hương 23Cmùi hương 24Chương thơm 25
Cmùi hương 26Cmùi hương 27Cmùi hương 28Cmùi hương 29Chương 30
Chương 31Chương thơm 32Chương thơm 33Chương thơm 34Chương thơm 35
Chương 36Chương 37Chương 38Cmùi hương 39Cmùi hương 40
Chương 41Chương 42Cmùi hương 43Chương thơm 44Chương 45
Chương thơm 46Cmùi hương 47Chương 48Chương 49Chương thơm 50
Cmùi hương 51Chương thơm 52Chương 53Cmùi hương 54Chương 55
Chương 56Chương thơm 57Cmùi hương 58Cmùi hương 59Chương 60
Cmùi hương 61Chương 62Chương 63Chương thơm 64Chương thơm 65
Chương thơm 66Chương 67Cmùi hương 68Cmùi hương 69Cmùi hương 70
Cmùi hương 71Chương thơm 72Chương thơm 73Chương thơm 74Cmùi hương 75
Chương 76Cmùi hương 77Chương thơm 78Cmùi hương 79Cmùi hương 80
Chương 81Chương thơm 82Chương 83Chương thơm 84Chương thơm 85
Chương thơm 86Chương 87Chương thơm 88Cmùi hương 89Cmùi hương 90
Cmùi hương 91Chương thơm 92Chương 93Chương thơm 94Chương thơm 95
Chương 96Chương 97Chương 98Chương 99Cmùi hương 100
Cmùi hương 101Cmùi hương 102Cmùi hương 103Chương 104Chương thơm 105
Cmùi hương 106Cmùi hương 107Chương 108Cmùi hương 109Chương 110
Chương 111Chương 112Chương 113Chương 114Cmùi hương 115
Chương 116Chương 117Chương thơm 118Chương 119Chương thơm 120
Cmùi hương 121Cmùi hương 122Chương thơm 123Chương thơm 124Chương thơm 125
Cmùi hương 126Cmùi hương 127Cmùi hương 128Chương 129Chương 130
Cmùi hương 131Chương 132Cmùi hương 133Cmùi hương 134Chương 135
Cmùi hương 136Chương 137Cmùi hương 138Cmùi hương 139Cmùi hương 140
Chương 141Chương 142Chương thơm 143Chương thơm 144Chương 145
Chương thơm 146Chương 147Chương 148Chương 149Chương thơm 150
Chương 151Cmùi hương 152Cmùi hương 153Chương thơm 154Chương thơm 155
Chương 156Chương thơm 157Chương thơm 158Chương 159Chương 160
Chương thơm 161Chương 162Chương thơm 163Chương 164Chương thơm 165
Chương 166Cmùi hương 167Chương 168Cmùi hương 169Cmùi hương 170
Cmùi hương 171Chương 172Chương 173Chương 174Chương thơm 175
Chương thơm 176Cmùi hương 177Cmùi hương 178Cmùi hương 179Chương thơm 180
Chương thơm 181Chương thơm 182Chương thơm 183Chương thơm 184Chương thơm 185
Cmùi hương 186Chương 187Chương 188Chương 189Chương thơm 190
Chương thơm 191Cmùi hương 192Chương 193Chương thơm 194Chương thơm 195
Chương 196Chương thơm 197Cmùi hương 198Chương 199Cmùi hương 200
Chương 201Chương 202Chương 203Cmùi hương 204Chương thơm 205
Chương 206Chương 207Cmùi hương 208Cmùi hương 209Chương 210
Chương thơm 211Chương 212Chương thơm 213Chương 214Cmùi hương 215
Chương 216Cmùi hương 217Chương 218Chương thơm 219Cmùi hương 220
Chương thơm 221Chương 222Chương thơm 223Cmùi hương 224Chương 225
Chương thơm 226Chương thơm 227Chương 228Chương 229Chương thơm 230
Chương thơm 231Cmùi hương 232Cmùi hương 233Chương thơm 234Chương 235
Cmùi hương 236Chương 237Chương 238Chương thơm 239Chương 240
Cmùi hương 241Chương thơm 242Cmùi hương 243Chương 244Chương 245
Cmùi hương 246Chương thơm 247Cmùi hương 248Chương thơm 249Chương thơm 250
Chương thơm 251Chương 252Chương thơm 253Chương thơm 254Cmùi hương 255
Chương 256Cmùi hương 257Chương thơm 258Cmùi hương 259Chương 260
Chương thơm 261 Chương thơm 262 Cmùi hương 263 Chương 264Chương 265
Chương thơm 266 Chương thơm 267 Chương 268 Cmùi hương 269Chương 270
Chương thơm 271Chương 272Chương thơm 273Chương 274Chương 275
Chương thơm 276Cmùi hương 277Chương thơm 278Chương 279Chương thơm 280
Chương thơm 281Chương 282Cmùi hương 283Chương thơm 284Chương 285
Cmùi hương 286Chương thơm 287Cmùi hương 288Chương 289Cmùi hương 290
Chương thơm 291Chương 292Chương 293Cmùi hương 294Chương thơm 295
Chương 296Chương 297Cmùi hương 298Chương thơm 299Cmùi hương 300
Chương 301Cmùi hương 302Chương 303Cmùi hương 304Cmùi hương 305
Cmùi hương 306Cmùi hương 307Chương 308Cmùi hương 309Chương 310
Chương 311Chương thơm 312Chương 313Cmùi hương 314Chương 315
Cmùi hương 316Chương 317Cmùi hương 318Chương thơm 319Cmùi hương 320
Chương 321Cmùi hương 322Cmùi hương 323Chương 324Cmùi hương 325
Cmùi hương 326Chương 327Cmùi hương 328Cmùi hương 329Cmùi hương 330
Chương thơm 331Chương 332Chương thơm 333Chương thơm 334Cmùi hương 335
Cmùi hương 336Chương 337Chương thơm 338Chương thơm 339Chương thơm 340
Chương thơm 341Cmùi hương 342Chương thơm 343Chương 344Chương thơm 345
Chương 346Chương thơm 347Chương 348Chương thơm 349Chương thơm 350
Chương 351Chương 352Chương thơm 353Cmùi hương 354Chương thơm 355
Chương 356Chương thơm 357Chương 358Chương 359Chương thơm 360
Cmùi hương 361Chương 362Chương thơm 363Chương 364Chương thơm 365
Cmùi hương 366Cmùi hương 367Chương thơm 368Chương thơm 369Cmùi hương 370
Cmùi hương 371Cmùi hương 372Chương thơm 373Cmùi hương 374Chương thơm 375
Chương thơm 376Chương thơm 377Chương 378Chương thơm 379Chương 380
Chương thơm 381Cmùi hương 382Cmùi hương 383Chương 384Chương 385
Chương thơm 386Chương thơm 387Chương 388Chương 389Chương thơm 390
Cmùi hương 391Chương thơm 392Cmùi hương 393Cmùi hương 394Chương 395
Cmùi hương 396Cmùi hương 397Chương 398Cmùi hương 399Chương 400
Chương 401Chương 402Chương 403Chương 404Chương thơm 405
Chương 406Chương thơm 407Cmùi hương 408Chương thơm 409Chương thơm 410
Chương thơm 411Cmùi hương 412Chương 413Chương thơm 414Chương 415
Chương 416Chương 417Chương thơm 418Cmùi hương 419Cmùi hương 420
Cmùi hương 421Cmùi hương 422Cmùi hương 423Chương thơm 424Chương thơm 425
Cmùi hương 426Chương 427Chương thơm 428Chương thơm 429Chương thơm 430
Chương 431Cmùi hương 432Cmùi hương 433Chương 434Cmùi hương 435
Chương 436Chương thơm 437Cmùi hương 438Chương 439Chương thơm 440
Chương thơm 441Chương 442Chương thơm 443Chương thơm 444Chương 445
Chương thơm 446Chương 447Cmùi hương 448Cmùi hương 449Cmùi hương 450
Chương 451Chương thơm 452Chương thơm 453Chương thơm 454Chương 455
Chương thơm 456Chương thơm 457Chương 458Chương thơm 459Cmùi hương 460
Chương thơm 461Cmùi hương 462Cmùi hương 463Cmùi hương 464Chương thơm 465
Chương 466Chương thơm 467Chương 468Chương 469Chương 470
Chương 471Cmùi hương 472Chương thơm 473Chương thơm 474Chương 475
Chương thơm 476Cmùi hương 477Chương 478Chương thơm 479Chương thơm 480
Cmùi hương 481Chương thơm 482Cmùi hương 483Chương thơm 484Chương 485
Cmùi hương 486Chương 487Chương thơm 488Chương 489Cmùi hương 490
Cmùi hương 491Cmùi hương 492Chương 493Chương thơm 494Chương 495
Cmùi hương 496Cmùi hương 497Chương 498Chương 499Chương 500
Chương 501Chương 502Chương 503Chương 504Cmùi hương 505
Cmùi hương 506Chương 507Cmùi hương 508Chương thơm 509Chương 510
Chương thơm 511Cmùi hương 512Cmùi hương 513Chương 514Chương thơm 515
Chương 516Chương 517Chương thơm 518Chương 519 Chương thơm 520
Chương 521 Cmùi hương 522 Chương 523 Chương thơm 524 Chương 525
Chương thơm 526 Cmùi hương 527 Chương thơm 528 Chương 529 Chương 530
Chương thơm 531 Chương thơm 532 Chương thơm 533 Chương thơm 534 Chương thơm 535
Chương 536 Chương 537 Chương 538 Cmùi hương 539 Cmùi hương 540
Chương 541Cmùi hương 542Cmùi hương 543Cmùi hương 544Chương thơm 545
Cmùi hương 546Cmùi hương 547Chương thơm 548Chương 549Chương thơm 550
Chương thơm 551Chương thơm 552Chương thơm 553Cmùi hương 554Chương thơm 555
Chương thơm 556Chương thơm 557Chương thơm 558Chương 559Cmùi hương 560
Chương 561Chương thơm 562Cmùi hương 563Chương 564Cmùi hương 565
Chương thơm 566Cmùi hương 567Chương thơm 568Chương 569 Chương thơm 570
Chương 571Chương thơm 572Chương 573Chương thơm 574Chương thơm 575
Chương thơm 576Cmùi hương 577Chương 578Chương thơm 579Chương 580
Chương thơm 581Cmùi hương 582Chương thơm 583Chương thơm 584Chương 585
Chương 586Chương 587Cmùi hương 588Chương thơm 589Chương thơm 590
Cmùi hương 591Chương thơm 592Chương 593Chương thơm 594Chương thơm 595
Chương 596Chương thơm 597Chương 598Chương thơm 599 Chương 600
Chương 601Chương thơm 602Cmùi hương 603Cmùi hương 604Cmùi hương 605
Chương thơm 606Cmùi hương 607Chương thơm 608Cmùi hương 609Chương thơm 610
Cmùi hương 611Chương 612Chương thơm 613Chương 614Chương 615
Cmùi hương 616Chương 617Cmùi hương 618Chương thơm 619 Chương 620
Cmùi hương 621Chương 622Chương 623Cmùi hương 624Chương thơm 625
Chương thơm 626Cmùi hương 627Cmùi hương 628Chương 629Chương 630
Cmùi hương 631Cmùi hương 632Chương 633Chương 634Chương 635
Cmùi hương 636Chương thơm 637Chương 638Chương thơm 639Chương 640
Chương thơm 641Chương thơm 642Chương 643Cmùi hương 644Cmùi hương 645
Cmùi hương 646Chương thơm 647Chương thơm 648Cmùi hương 649Chương thơm 650
Cmùi hương 651Chương thơm 652Chương 653Cmùi hương 654Chương 655
Chương 656Cmùi hương 657Chương thơm 658Chương thơm 659Cmùi hương 660
Chương 661Chương 662Chương 663Cmùi hương 664Cmùi hương 665
Cmùi hương 666Cmùi hương 667Chương 668Chương 669Chương 670
Chương 671Chương thơm 672Cmùi hương 673Chương thơm 674Cmùi hương 675
Chương thơm 676Chương thơm 677Cmùi hương 678Chương 679Cmùi hương 680
Chương 681Chương thơm 682Cmùi hương 683Cmùi hương 684Chương 685
Chương 686Cmùi hương 687Cmùi hương 688Chương 689Chương thơm 690
Chương thơm 691Chương 692Chương 693Chương 694Chương 695
Chương thơm 696Chương 697Chương 698Cmùi hương 699Chương 700
Chương thơm 701Chương thơm 702Chương thơm 703Cmùi hương 704Chương 705
Cmùi hương 706Cmùi hương 707Chương thơm 708Chương thơm 709Chương 710
Cmùi hương 711Chương 712Chương 713Chương thơm 714Chương 715
Cmùi hương 716Chương thơm 717Chương 718Chương thơm 719Chương thơm 720
Cmùi hương 721Chương 722Chương 723Chương 724Cmùi hương 725
Cmùi hương 726Cmùi hương 727Chương 728Chương 729Cmùi hương 730
Cmùi hương 731Chương 732Chương 733Chương 734Chương 735
Chương thơm 736Chương 737Chương 738Chương 739Cmùi hương 740
Chương thơm 741Chương thơm 742Cmùi hương 743Chương 744Cmùi hương 745
Chương thơm 746Chương thơm 747Cmùi hương 748Chương thơm 749Cmùi hương 750
Chương thơm 751Chương 752Chương thơm 753Chương thơm 754Cmùi hương 755
Chương 756Chương 757Chương 758Cmùi hương 759Chương thơm 760
Cmùi hương 761 Chương 762 Chương thơm 763 Chương 764 Chương thơm 765
Chương 766Chương 767Chương 768Chương 769Chương thơm 770
Chương 771Chương 772Cmùi hương 773Cmùi hương 774Chương thơm 775
Chương 776Cmùi hương 777Chương thơm 778Chương 779Chương 780
Cmùi hương 781Chương 782Chương thơm 783Chương 784Chương 785
Chương 786Chương 787Cmùi hương 788Chương 789Chương thơm 790
Chương 791Chương 792Chương 793Cmùi hương 794Chương 795
Chương thơm 796Chương thơm 797Cmùi hương 798Chương thơm 799Cmùi hương 800